Loading...

Privacy -en Cookiebeleid

 

Wij gebruiken in bepaalde gevallen uw persoonsgegevens. Bij de verwerking van uw persoonsgegevens dienen wij te voldoen aan de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016 (“AVG”). In die optiek geeft deze privacyverklaring (“Privacyverklaring”) u de volgende inlichtingen:

 • Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens en wie kan u contacteren ;
 • De details van de persoonsgegevens die worden verzameld; 
 • De verschillende manieren waarop de persoonsgegevens die u doorgeeft worden gebruikt;
 • De juridische grondslagen voor de verwerkingen (die invloed heeft o.a. op de rechten die u kan uitoefenen) alsook de duurtijd van bewaring;
 • De categorieën van gebruikers van de verwerkte persoonsgegevens;
 • Uw rechten inzake uw persoonsgegevens;
 • De voorwaarden waaronder de Privacyverklaring kan worden gewijzigd en bijgewerkt;
 • Het toepasselijk recht en de bevoegde rechtbank (in geval van geschillen). 

 

 1. 1. Verantwoordelijke voor de verwerking en contact

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is Thesla NV, met maatschappelijke zetel te Dendermondesteenweg 268, 9070 Destelbergen, België (hierna “Thesla” of “wij”).

Indien u vragen heeft over de inhoud van deze Privacyverklaring of in verband met uw rechten, kan u steeds contact met ons opnemen via info@thesla.be. Alle informatie over het uitoefenen van uw rechten vindt u in hoofdstuk 6 van de huidige Privacyverklaring. 

 

 1. 2. Categorieën van verzamelde en verwerkte persoonsgegevens

In de gevallen vermeld onder hoofdstuk 3 verzamelt Thesla de volgende categorieën persoonsgegevens:

 • uw naam en voornaam;
 • uw telefoonnummer;
 • uw e-mailadres;
 • leveringsadres;
 • het door u gekozen bewijs van uw identiteit.
 1. 3. Wat beogen wij met uw persoonsgegevens

U aanvaardt dat wij uw persoonsgegevens verwerken:

 • In het kader van een overeenkomst die wij met u/uw onderneming afsluiten of wensen af te sluiten;
 • Voor direct marketing doeleinden;
 • Om u desgevallend een gratis Thesla product te bezorgen;
 • Daarnaast verwerken wij uw gegevens ook voor de behandeling van uw bezwaren en klachten of enige geschillen.

We verwerken uw persoonsgegevens niet middels geautomatiseerde beslissingsvorming (noch profilering).

 

 1. 4. juridische basis voor de beoogde verwerkingen en duurtijd van gebruik/bewaring

In twee gevallen beroepen wij ons op de “noodzaak voor de uitvoering van de overeenkomst” (artikel 6 1. (b) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016 (“AVG”)):

 1. a. Wij dienen desgevallend over uw naam, voornaam en e-mailadres te beschikken voor de uitvoering van een overeenkomst die wij met u (of uw onderneming/de onderneming waarvoor u werkt) afsluiten of wensen af te sluiten (noodzakelijke voorwaarde om de overeenkomst af te sluiten/contractuele verplichting). Zonder deze persoonsgegevens kunnen wij geen overeenkomst afsluiten, noch uitvoeren of de opvolging ervan verzekeren.

  In dit geval houden we de gebruikte persoonsgegevens bij voor de duur van de overeenkomst die wij afsloten;
 2. b. Daarenboven bieden wij u in het kader van bepaalde acties soms gratis Thesla producten aan. Wanneer u wenst in te tekenen op deze acties zal u gevraagd worden naar uw naam, voornaam, telefoonnummer, e-mailadres en leveringsadres. Ook deze persoonsgegevens zijn een noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst (met als doel u in het bezit te stellen van het Thesla product) af te sluiten alsook deze uit te voeren (contractuele verplichting). Zonder deze persoonsgegevens kunnen wij de producten niet bij u leveren.

  In dit geval houden we de gebruikte persoonsgegevens niet langer dan 6 maanden bij.

In twee andere gevallen beroepen wij ons op ons “gerechtvaardigd belang” (artikel 6 1. (b) van de AVG):

 1. a. Wij behouden ons eveneens het recht voor om uw e-mail adres te gebruiken om u e-mails van onze producten te versturen (‘direct marketing’). Wij wensen enkel bestaande klanten te (blijven) informeren over onze (nieuwe) producten.

  Wij hanteren in dit geval dezelfde bewaringstermijn als deze voorzien onder punt a hierboven.
 2. b. Thesla heeft eveneens een gerechtvaardigd belang om fraude te bestrijden. De gegevens die voor dit doel verwerkt worden, zijn alle gegevens die in onze systemen zitten. De onderzoekregelgeving en het proportionaliteitsbeginsel worden steeds nageleefd.

  Gegevens worden bijgehouden zolang het onderzoek loopt, en zolang de gegevens nodig zijn voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering. De dossiers worden daarna gearchiveerd conform de wetgeving.
 1. 5. Gebruikers

Wij bewaren uw persoonsgegevens zelf op onze servers. We zullen uw persoonsgegevens niet overmaken aan onderaannemers (met servers) gelocaliseerd in andere landen.  

 

 1. 6. uw rechten

Wij zullen uw persoonsgegevens enkel verwerken op een eerlijke en rechtmatige manier. Als betrokkene beschikt u over een aantal rechten die gerelateerd zijn aan de persoonsgegevens die u met ons gedeeld hebt, zodat u te allen tijde het gebruik van/de verwerking van uw persoonsgegevens kan controleren. Specifiek beschikt over het recht:

 • van toegang tot uw persoonsgegevens;
 • om de rectificatie, beperking en wissing van uw persoonsgegevens aan ons te vragen;
 • op gegevensoverdraagbaarheid (bijvoorbeeld in het geval uw persoonsgegevens worden verwerk op grond van enige noodzaak voor de uitvoering van het contract  - zie hierboven onder punt 4);
 • om de toestemming voor het gebruik van gegevens in te trekken wanneer uw persoonsgegevens worden verwerkt op grond van uw toestemming (gelieve hiervoor punt 4 te consulteren);
 • om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (wanneer uw persoonsgegevens verwerkt worden op grond van ons legitiem belang (zie hierboven onder punt 4)). Indien wij uw gegevens verwerken op basis van ons gerechtvaardigd belang, kan u steeds aangeven dat uw belang zwaarder doorweegt en kan u zich verzetten tegen de verwerking van uw gegevens. Indien wij uw gegevens gebruiken voor marketingdoeleinden, kan u steeds vragen deze verwerking stop te zetten;
 • om klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

Hoe kan ik deze rechten uitoefenen? Gelieve daarvoor contact op te nemen met Thesla via het volgende e-mailadres info@thesla.be. Wij kunnen u desgevallend vragen om uw identiteit te bewijzen.  U kunt uw identiteit bewijzen met een door u gekozen bewijsmiddel, bijvoorbeeld een kopie van uw rijbewijs. U kan dit ook doen door een kopie van de voorkant van uw identiteitskaart door te geven. Omdat emails niet altijd veilig zijn, raden wij u aan het nummer van het document en uw pasfoto af te dekken en melding te maken van het feit dat deze kopie werd gemaakt om door te sturen naar Thesla. Na gebruik zal Thesla deze kopieën vernietigen.

 

 1. 7. Wijziging van deze Privacyverklaring

Wij kunnen deze Privacyverklaring wijzigen. In geval van een fundamentele wijziging die veranderingen teweegbrengt voor u (bv. nieuw gebruik van de gegevens) verbindt Thesla zich ertoe u op de hoogte te brengen van deze wijziging alvorens wij uw persoonsgegevens gelet op die verandering die verandering zullen gebruiken.

 

 1. 8. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Deze Privacyverklaring wordt beheerst door en dient te worden geïnterpreteerd conform het Belgische recht.

Elk geschil dat verband houdt met deze Privacyverklaring zal worden onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Gent.

 

Cookies

 

 1. 1. Gebruik cookies

Een cookie is een klein bestand dat toestemming vraagt ​​om op de harde schijf van uw computer te worden geplaatst. Zodra u akkoord gaat, wordt het bestand toegevoegd en helpt de cookie het webverkeer te analyseren of laat het u weten wanneer u een bepaalde site bezoekt. Cookies stellen webtoepassingen in staat om op u als individu te reageren. De webapplicatie kan zijn activiteiten afstemmen op uw behoeften, voorkeuren en antipathieën door informatie over uw voorkeuren te verzamelen en te onthouden.

We gebruiken verkeerslogcookies om te identificeren welke pagina's worden gebruikt. Dit helpt ons gegevens over webpaginaverkeer te analyseren en onze website te verbeteren om deze af te stemmen op de behoeften van de klant. We gebruiken deze informatie alleen voor statistische analysedoeleinden, waarna de gegevens uit het systeem worden verwijderd.

Over het algemeen helpen cookies ons om u een betere website te bieden, doordat we kunnen bijhouden welke pagina's u nuttig vindt en welke niet. Een cookie geeft ons op geen enkele manier toegang tot uw computer of enige informatie over u, behalve de gegevens die u met ons wilt delen. U kunt ervoor kiezen om cookies te accepteren of te weigeren. De meeste webbrowsers accepteren automatisch cookies, maar u kunt uw browserinstellingen meestal wijzigen om cookies te weigeren als u dat wilt. Hierdoor kunt u mogelijk niet optimaal profiteren van de website.

 

 1. 2. Lijst van gebruikte cookies
Naam Cookie Beschrijving Cookie
FORM_KEY Slaat een willekeurig gegenereerde sleutel op die wordt gebruikt om vervalste verzoeken te voorkomen.
PHPSESSID Uw sessie ID op de webserver.
STF Informatie over producten die u gedeeld heeft met derden.
STORE De store view of taal die geselecteerd werd.
USER_ALLOWED_SAVE_COOKIE Geeft aan of de bezoeker akkoord gegaan is met het gebruik van cookies.
MAGE-CACHE-SESSID Maakt het cachen van inhoud mogelijk in de browser om pagina's sneller te laden.
MAGE-CACHE-STORAGE Maakt het cachen van inhoud mogelijk in de browser om pagina's sneller te laden.
MAGE-CACHE-STORAGE-SECTION-INVALIDATION Maakt het cachen van inhoud mogelijk in de browser om pagina's sneller te laden.
MAGE-CACHE-TIMEOUT Maakt het cachen van inhoud mogelijk in de browser om pagina's sneller te laden.
SECTION-DATA-IDS Maakt het cachen van inhoud mogelijk in de browser om pagina's sneller te laden.
PRIVATE_CONTENT_VERSION Maakt het cachen van inhoud mogelijk in de browser om pagina's sneller te laden.
X-MAGENTO-VARY Maakt het cachen van inhoud mogelijk in de browser om pagina's sneller te laden.
MAGE-TRANSLATION-FILE-VERSION Maakt het vertalen van inhoud mogelijk naar andere talen.
MAGE-TRANSLATION-STORAGE Maakt het vertalen van inhoud mogelijk naar andere talen.